Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wybranych pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie, użytkowanych przez Zamawiających, wymienionych w pkt. 1 SIWZ. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych w pawilonach A, C, D i E, sal rozpraw na ul. Mogilskiej 17, wymiana wykładzin dywanowych, wykonanie wylewek wyrównująco-korygujących, położenie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wymiana okładzin podestów na salach rozpraw, wykonanie ścianki działowej gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych, montaż odbojnic, obłożenie istniejących parapetów betonowych płytami meblowymi o gr. 36mm, wymiana gniazd elektrycznych i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarte zostały w załącznikach od nr 4 do nr 7 do SIWZ, stanowiące opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części.


Kraków: Roboty remontowe, sprawa nr G.-26-1/15/N
Numer ogłoszenia: 127910 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 52 69, faks 12 619 52 69.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe, sprawa nr G.-26-1/15/N.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wybranych pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie, użytkowanych przez Zamawiających, wymienionych w pkt. 1 SIWZ. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych w pawilonach A, C, D i E, sal rozpraw na ul. Mogilskiej 17, wymiana wykładzin dywanowych, wykonanie wylewek wyrównująco-korygujących, położenie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wymiana okładzin podestów na salach rozpraw, wykonanie ścianki działowej gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych, montaż odbojnic, obłożenie istniejących parapetów betonowych płytami meblowymi o gr. 36mm, wymiana gniazd elektrycznych i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarte zostały w załącznikach od nr 4 do nr 7 do SIWZ, stanowiące opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w zakres których wchodziły roboty remontowe. Zamawiający wymaga wykazania się określonym wyżej doświadczeniem niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu, dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron i dotyczy: 1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy 2) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 3) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 4) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będą ochrony interesu Zamawiającego, 3. Zmiany umowy, o których mowa wyżej wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-126.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty remontowe na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wybranych pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie, użytkowanych przez Zamawiającego. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw, wymiana wykładzin dywanowych, wykonanie wylewek wyrównująco-korygujących, położenie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wymiana okładzin podestów na salach rozpraw, montaż odbojnic, wymiana gniazd elektrycznych i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarty został w załącznikach nr 4.1 i nr 4.2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty remontowe na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wybranych pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie, użytkowanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeń przy ul. Kordylewskiego 11, najmowanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wykonanie wylewek wyrównująco-korygujących, położenie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wymiana gniazd elektrycznych i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarte zostały w załącznikach nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Roboty remontowe na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, użytkowanych przez Zamawiającego. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wymiana gniazd elektrycznych, montaż odbojnic i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarte zostały w załącznikach nr 6.1 i 6.2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Roboty remontowe na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wybranych pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie, użytkowanych przez Zamawiającego. W zakres remontu wchodzi między innymi: renowacja powłok malarskich pomieszczeń biurowych, sal rozpraw na ul. Mogilskiej 17, wykonanie wylewek wyrównująco-korygujących, położenie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie grzejników i rur CO, wykonanie ścianki działowej gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych, montaż odbojnic, obłożenie istniejących parapetów betonowych płytami meblowymi o gr. 36mm, wymiana gniazd elektrycznych i inne prace remontowe związane z odświeżeniem i przywróceniem właściwej estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawarty został w załącznikach od nr 7.1 do nr 7.3 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 29.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

Data składania ofert:
2015-06-12 11:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Bożena Kot
Data: 2015-05-28 16:16:00
Udostępnił: Łukasz Florek
Data: 2015-05-28 16:16:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 23.47 KbPlik doc
2. SIWZ 81.56 KbPlik doc
3. Opis przedm.zam. dla części 1 364.24 KbPlik zip
4. Opis przedm.zam.dla części 2 269.17 KbPlik zip
5. Opis przedm.zam.dla części 3 225.81 KbPlik zip
6. Opis przedm.zam. dla części 4 532.70 KbPlik zip

Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]