Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

 

Przedmiotem  zamówienia jest „dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie”. Zakres zamówienia obejmuje:  Komputer - 25 szt., Monitor - 25 szt., Drukarka laserowa monochromatyczna z duplexem – 10 szt., Drukarka atramentowa kolorowa - 4szt., Drukarka etykiet – 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne – 3 szt., Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe – 3szt., Urządzenie UPS – 10 szt., Akcesoria a w tym: pamięć ram, dyski do serwerów, słuchawki, płyty DVD, przełączniki KVM, zasilacz, przełączniki, kabel lan wewnętrzny, adapter USB, karta microSDHC, pasta.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ stanowiący jej integralną część.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl


Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 71622 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 52 69, faks 12 6196510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowahuta.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie. Zakres zamówienia obejmuje: Komputer - 25 szt., Monitor - 25 szt., Drukarka laserowa monochromatyczna z duplexem - 10 szt., Drukarka atramentowa kolorowa - 4szt., Drukarka etykiet - 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 3 szt., Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - 3szt., Urządzenie UPS - 10 szt., Akcesoria a w tym: pamięć ram, dyski do serwerów, słuchawki, płyty DVD, przełączniki KVM, zasilacz, przełączniki, kabel lan wewnętrzny, adapter USB, karta microSDHC, pasta. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ stanowiący jej integralną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.21.50-0, 30.23.60.00-2, 30.23.72.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamaiwający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. załączy dokument potwierdzający, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum 150 000 zł każda. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, Pokój C-126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, Pokój C-126.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 


Data składania ofert:
2013-02-28 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Bożena Kot
Data: 2013-02-19 18:26:00
Udostępnił: Łukasz Florek
Data: 2013-02-19 18:26:37
Modyfikował(a): Łukasz Florek
Data: 2013-02-25 14:13:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ+załączniki 341.00 KbPlik doc
2. Pytania i Odpowiedzi-modyfikacja SIWZ 61.50 KbPlik doc

Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]