Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:Aktualności
Kd.N-111-9/18-OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
Sygnatura konkursu Kd. N -111-9/18
 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1 etat.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2 500 zł brutto miesięcznie.
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych;
 • obsługa urządzeń biurowych.
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • wykształcenie, co najmniej średnie z maturą:
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • znajomość techniki pracy biurowej, a w szczególności biegła umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
 
Dokumenty wymagana od kandydata:
 1. podanie o pracę;
 2. CV;
 3. oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;
 4. oświadczenie o treści: „Nie jestem karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”;
 5. oświadczenie o treści: „Przeciwko mnie nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”;
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu Kd.N-111-9/18)”;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
Oświadczenie dodatkowe, które można załączyć do dokumentów jeżeli Państwo wyrażają wolę, aby kandydatura była brana pod uwagę przy ofertach umowy na zastępstwo lub okres próbny o treści:
 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w celach rekrutacyjnych do odwołania”.
Termin składania ofert:
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 25 października 2018 roku do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-126, bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „Konkurs –  Kd. N - 111-9/18”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszono na stronie internetowej tut. Sądu w dniu 29 października 2018 roku z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu.
Inne informacje:
Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.nowahuta@krakow.so.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.  
 1. Kategorie odbiorców
  • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
  • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
  • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
 2. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie poza dokumentami zawierającymi dodatkowe oświadczenie.
 
 
 
            Dyrektor Sądu Rejonowego
        dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
         Bożena Kot
 
 


powrót
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłKot Bożena 2018-10-12
PublikującyFlorek Łukasz 2018-10-12 14:43:21
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-30
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]