Kd.N – 111-7/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie.

Kraków, dnia 12 września 2018 roku
Kd.N – 111-7/18
 
  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
  
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie ogłasza
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
 

Nazwa i adres Sądu:              Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7                                31-547 Kraków
Oznaczenie konkursu:            Kd.N – 111-7/18
Liczba stanowisk:                  2 etaty
Terminy konkursu:             termin złożenia zgłoszeń – 1 października 2018 roku
drugi etap konkursu – 12 października 2018 roku, godz. 9.00
Miejsce konkursu:                  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
                                               sala K-22 pawilon K (nowy budynek) 
ul. Przy Rondzie 7                                    31-547 Kraków
Miejsce złożenia zgłoszeń:     Oddział Kadr, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
                                               w Krakowie, pok. C-126 (pawilon C)
ul. Przy Rondzie 7                                    31-547 Kraków
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie.
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018 roku bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie (pokój C-126) lub za pośrednictwem operatora pocztowego z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Kd.N – 111-7/18) na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Oddział Kadr, ul. Przy Rondzie 7,  31-547 Kraków.
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
  
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), a to:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.
       

Dokumenty wymagane od kandydata:
(Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228))
 
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 1. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych to jest oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. To samo dotyczy życiorysu. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Osoby, które zainteresowane są zatrudnieniem także po rozstrzygnięciu konkursu np. w ramach zastępstw, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dalszej rekrutacji na stanowisko asystenta.
 
W takiej sytuacji prosi się o złożenie oświadczenia o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w celach rekrutacyjnych – do odwołania.”
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu znajdującej się na I piętrze budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (pawilon E, Hol główny) oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 4 października 2018 roku. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Zastrzega się możliwość uzupełnienia listy w wypadku nadesłania drogą pocztową, zgłoszeń złożonych w terminie.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod.nowahuta@krakow.so.gov.pl
 3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych – o ile zadania te nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich lub wykluczają inne przepisy. Podanie danych osobowych określanych jako „wymagane” i „obowiązkowe”  wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie 28 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie przez pracowników Oddziału Kadr za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom.  
 
Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
 
SSR Bartłomiej Migda
 
 
                  


Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-09-13
PublikującyFlorek Łukasz 2018-09-13 08:49:52
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-09-13
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-09-13