Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2018 roku
Kd.N – 111-4/18
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie ogłasza
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
 
 
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
  ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Oznaczenie konkursu: Kd.N – 111-4/18
Liczba stanowisk:       1 etat
Terminy konkursu: termin złożenia zgłoszeń – 2 maja 2018 roku
  drugi etap konkursu – 18 maja 2018 roku, godz. 9.00
Miejsce konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
  sala K-711 pawilon K (nowy budynek)
  ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Miejsce złożenia zgłoszeń: Oddział Kadr, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
  w Krakowie, pok. C-128 (pawilon C)
  ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie.
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja  2018 roku bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie (pokój C-128) lub za pośrednictwem operatora pocztowego z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Kd.N – 111-4/18) na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Oddział Kadr, ul. Przy Rondzie 7,  31-547 Kraków.
 
   W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), a to:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.
        

Dokumenty wymagane od kandydata:
(Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228))
 
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. To samo dotyczy życiorysu. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu znajdującej się na I piętrze budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (pawilon E) oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 10 maja 2018 roku. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.
 
 
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków;
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 5. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 lipca6 2018 roku. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.  
 
  
                                                               Prezes Sądu Rejonowego
  dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
   
  SSR Bartłomiej Migda

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:44:00
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16